Aktywa finansowe

Ustawa o rachunkowości bardo dokładnie określa co należy do aktywów finansowych przedsiębiorstwa.
Aktywa to cały majątek przedsiębiorstwa zarówno trwały jak i obrotowy. Ujmowane są one w bilansie i winny by równe pasywom. Zestawia się je wg płynności, począwszy od tych, które najłatwiej zamienić na środki pieniężne.

Aktywa finansowe nie są materialne, przedstawiają one prawo do własności aktywów materialnych np. akcje. Zaliczyć możemy do nich rozpoczęte inwestycje, wartości niematerialne i prawne, finansowy majątek trwały i krótkoterminowe papiery finansowe.
Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wszelkie koszty ponoszone na inwestycje należą do aktywów finansowych. Oczekujemy bowiem, na przekór ryzyku, w przyszłości korzyści z inwestycji. Każdy inwestor liczy na zysk jednak zupełnie inaczej osiąga się go inwestując w akcje niż w modernizację środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nabyte przez przedsiębiorcę i możliwe do wykorzystania celem osiągnięcia zysku.
Zaliczyć do nich możemy: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje, prawo wieczystego użytkowania gruntu itp.

Finansowy majątek trwały to nic innego jak tylko długoterminowe papiery wartościowe. O terminie wykupu powyżej jednego roku.

Poniżej roku wszelkie papiery wartościowe zaliczymy do krótkoterminowych. Również należności i te krótkoterminowe jak i długoterminowe należą do aktywów finansowych.

Inwestowanie w wino

Choć wydaje się to nieprawdopodobne inwestować można w wino.

Zyski są wysokie a ryzyko prawie żadne.

Miłośnicy tego trunku pewnie zacierają ręce jednak chcąc dużo zyskać, od konsumpcji lepiej się wstrzymać. Ilość corocznie produkowanych butelek wina jest ograniczona.
Wzrost popytu wcale nie wiąże się ze wzrostem podaży. Pola winorośli mają ograniczoną powierzchnię i są w stanie wydać ograniczone plony. A zatem i ilość butelek jest ograniczona. Nie wszędzie można hodować odpowiednie szczepy winorośli. Te najznakomitsze pochodzą  głównie z Francji ale również Toskanii, Burgundii a nawet USA.

Wina, w które się inwestuje należą do najwyżej ocenianych przez krytyków win.  To oni decydują o jakości i wartości konkretnego trunku. Im więcej win z jednego rocznika zostanie skonsumowana, tym większą wartość przedstawiać będą pozostałe. A jeśli zaznaczymy, że wino im dojrzalsze tym lepsze to corocznie ich wartość wzrasta nieproporcjonalnie. Niestety na inwestowanie w wina mogą sobie pozwolić nieliczni.

Optymalna kwota przeznaczona na inwestycje powinna wynosić ok 25 000 zł, minimum  połowę tej kwoty. Zysków możemy się spodziewać na poziomie powyżej 100 % i poczekać powinniśmy na nie średnio 5 lat. Grono inwestorów w wino stale rośnie. Tym samym rosną ceny i zyski. Pamiętajmy o tym za każdym razem gdy otwieramy butelkę wina, szczególnie jeśli jest to wino „z górnej półki”.

Otwarty Fundusz Inwestycyjny

Zgromadzenie oszczędności nie jest w dzisiejszych czasach zadaniem łatwym. Większość z nas żyje z miesiąca na miesiąc i nadmiar gotówki chętnie przeznacza na mniejsze lub większe przyjemności.

Oszczędzanie wymaga poświęceń i wytrwałości. Jeśli wiec jesteśmy, szczęśliwymi, posiadaczami nadmiaru gotówki powinniśmy pozwolić pieniądzom pomnażać się. Inwestowanie wcale nie musi wiązać się z ryzykiem ani posiadaniem dużej wiedzy specjalistycznej. Dobrym rozwiązaniem jest przystąpienie do Otwartego Funduszu Inwestycyjnego. Zasady funkcjonowania funduszu reguluje ustawa. Nadaje ona Funduszom Inwestycyjnym osobowość prawną i umożliwia jego uczestnikom współinwestowanie środków pieniężnych.

Według ustawy jedynym przedmiotem działalności funduszy jest lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe, instrumenty rynku finansowego oraz inne prawa majątkowe. Lokowaniem środków zajmują się specjaliści, dużo bardziej skuteczni niż indywidualni inwestorzy. Członkiem Otwartego Funduszu Inwestycyjnego może zostać każdy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje nie posiadające osobowości prawnej) poprzez nabycie jednostek uczestnictwa. Zainwestowanie środków pieniężnych w OFI jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jednostki uczestnictwa możemy zakupić w każdym momencie istnienia funduszu a OFI jest zobowiązany do ich odkupienia na naszą prośbę. Oznacza to, że Fundusz musi być gotowy, w każdym momencie, do wypłaty środków swoim członkom dlatego też inwestuje w płynne instrumenty finansowe. Cena jednostek uczestnictwa ustalana jest codziennie.

Wartość funduszu można łatwo policzyć mnożąc cenę jednostek uczestnictwa przez ich ilość. Liczba jednostek uczestnictwa jest zmienna. Im więcej członków funduszu tym jednostek więcej. Zbywana jednostka uczestnictwa pomniejsza ogólną ich liczbę. Wynika to z tego, że jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi. Nie można ich odsprzedać innej osobie. Dopuszczalne jest jedynie ich dziedziczenie. Możliwe jest również ich dzielenie. Możemy zatem zostać właścicielem np. połowy jednostki uczestnictwa.Inwestując w OFI nie możemy się spodziewać ani szybkich ani dużych zysków. Jest to idealne rozwiązanie dla osób obawiających się ryzyka inwestycyjnego oraz tych którzy lubią mieć ciągły dostęp do swoich pieniędzy. Inwestowanie w OFI nie wymaga zamrażania pieniędzy jak lokata czy Zamknięty Fundusz Inwestycyjny. Warto więc zainwestować w OFI i zawsze znać sumę swoich oszczędności.

Inwestycje niefinansowe – materiałowe

Inwestycje kojarzą się zawsze z pieniędzmi. Na pytanie – w co inwestować? – pierwsze co przychodzi na myśl to akcje, obligacje innymi słowy wszelkie instrumenty finansowe. Inwestujemy pieniądze aby osiągnąć ich coraz więcej i więcej… Jednak definicja inwestycji określa je jako korzyści przyszłych okresów. Jednoznacznie stwierdza korzyści ale nie ogranicza ich tylko do korzyści finansowych. Każda inwestycja nie będąca finansową zwana jest inwestycją rzeczową.

Korzyści z inwestycji rzeczowych nie koniecznie przekładają się na pieniądze. Przedmiotem tych inwestycji są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Przedsiębiorstwa inwestując np. w nowe maszyny lub urządzenia oczekują korzyści w postaci zmniejszenia kosztów napraw starych maszyn w przyszłości.
Takie inwestycje zwane są odtworzeniowymi.

Przedsiębiorstwa inwestując w nowe linie technologiczne, urządzenia ich restrukturyzację czy przebudowę oczywiście oczekują większych zysków. Jednak trudno jest je określić i wskazać okres zwrotu inwestycji. Inwestycje w instrumenty finansowe dają jednoznaczne wyniki. Wiemy kiedy osiągnęliśmy zysk i jakiej wielkości.
Inwestycje materialne mają istotny wpływ na wyniki finansowe firmy ale nie da się ich tak łatwo określić i należy o wiele dłużej czekać na ich rezultaty. Często inwestycje niefinansowe decydują o „być czy nie być” firmy.
Obejmują one takie zagadnienia jak kwestie techniczne, technologiczne lub organizacyjne. Inwestowanie w sprzęt to jedno, większe korzyści może jednak dać zmiana procesu technologicznego, wprowadzenie nowego systemu informatycznego, udoskonalenie procesu kontroli jakości itp.

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają i w przypadku inwestycji niefinansowych są one jedynie środkiem do osiągnięcia celu niefinansowego. A ten pozwala osiągnąć zyski.

Reasumując inwestycje niefinansowe pozwalają pomnożyć środki finansowe jednak bardziej „okrężną” drogą niż inwestycje finansowe.

Inwestowanie na giełdzie

Obecnie inwestować na giełdzie może każdy, choć nie bezpośrednio. Inwestycje giełdowe przynoszą duży zysk, ale są równocześnie obarczone dużym ryzykiem.

Inwestować można w różny sposób w zależności od: oczekiwanego zysku, temperamentu, ilości czasu jaki się chce poświęcić na to działanie oraz czasu po jakim chce się osiągnąć rezultaty.

Najczęściej indywidualni przedsiębiorcy sprzedają i kupują akcje co kilka dni na podstawie informacji ze spółek oraz informacji prasowych. Osoby, które posiadają trochę wolnego czasu na znajdowanie informacji chwalą sobie taki sposób inwestowania.

Można również kupować akcje na dłuższy okres, takie zakupy są robione na podstawie wieloletnich perspektyw spółek. Trzeba być w tym przypadku cierpliwym i akceptować wahania kursu. Osoby, które mają bardzo dużo wolnego czasu i do tego lubią adrenalinę, często korzystają z giełdy jednodniowej. W czasie sesji wielokrotnie sprzedają i kupują akcję tych samych spółek. W przypadku takiego rozwiązania znamy od razu zysk i stratę.

Warto jest się zastanowić czy będziemy inwestowali w jedną spółkę, co procentuje tym, że tylko jej poświęcimy czas i przez to będziemy lepiej poinformowani. Czy też dywersyfikujemy portfel akcji i kupujemy różne spółki co jest bezpieczniejsze  w przypadku bankructwa jednej ze spółek bądź kryzysu.

Ważna informacją przy inwestycjach giełdowych jest kwota jaką należy posiadać. W prawdzie nie ma minimum, ale rozsądnie jest założyć, że inwestować należy jeżeli posiada się 5000zł. Pozwala to na stworzenie małego portfela spółek, a prowizje nie będą przekraczały 1% przy założeniu, że inwestujemy przez internet.

Inwestycje emerytalne

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że nie mamy na co liczyć ze strony Państwa. Zazdrościmy innym krajom, że tam emeryci żyją lepiej, jednak jest to bardzo często spowodowane faktem, że już w czasie swojej młodości zaczęli oszczędzać na swoją emeryturę. Polskie społeczeństwo jest coraz lepiej sytuowane i lepiej poinformowane.

Te trzy stwierdzenia powodują, że Polacy coraz częściej inwestują w swoje emerytury i dostatnią przyszłość. W związku z tym na rynku pojawia się coraz więcej produktów inwestycyjno – emerytalnych.

Rodzaj inwestycji w głównej mierze jest uzależniony od dwóch czynników:

  • jakiego zysku oczekujemy i tym samym na jakie ryzyko jesteśmy gotowi
  • w jakim wieku zaczynamy odkładać na swoją emeryturę.

Im szybciej zaczniemy inwestować w swoją emeryturę tym mniejsze miesięczne koszty będzie to pochłaniało.

Przykładowo jeżeli chcemy na emeryturze przez 20 lat dostawać dodatkowe 2000 zł, to musimy oszczędzać przez 30 lat po 200zł miesięcznie. Takie wyliczenie będzie prawdzwie dla osoby która zaczęła oszczędzać w wieku 37 lat a poszła na emeryturę w wieku 67 lat.

Jeżeli zaczęlibyśmy oszczędzać o 10 lat wcześniej, czyli oszczędzalibyśmy 40 lat po 200zł miesięcznie to w wieku 67 lat moglibyśmy liczyć przez 20 lat na dodatkowe 5790 zł miesięcznie.

Powyższa kalkulacja została zrobiona w oparciu o produkt oferowany przez firmę OVB. Założono zysk na poziomie 12% w skali roku w czasie oszczędzania oraz 4% podczas pobierania emerytury. Uwzględnione zostały koszty przykładowego produktu.

Oprócz długoterminowych produktów ubezpieczeniowych można również inwestować w inny sposób. Przykładem może być tutaj inwestycja w nieruchomości, która jest równie dobrą lokatą kapitału. Trzeba jednak pamiętać, że taka inwestycja jest dużo mniej elastyczna niż rozwiązania proponowane przez firmy ubezpieczeniowe.

Inwestowanie w nieruchomości

Nieruchomości to od wielu lat dźwignia napędowa światowych gospodarek. Analizując warunki europejskie można zauważyć, że inwestowanie w nieruchomości w dłuższej perspektywie czasu zawsze jest opłacalne.

Ważne jest dla czytającego aby zauważył, że mówimy o warunkach europejskich. W USA kilka lat temu pękła bańka spekulacyjna związana z tym rynkiem, a inwestorzy do dzisiaj liczą straty.

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora wiele zależy od tego, skąd pochodzą środki. Jeżeli są to środki własne to może się okazać, że inwestowanie w giełdę jest bardziej opłacalne – choć na pewno obarczone większym ryzykiem. W przypadku, gdy nie posiadamy własnych środków, inwestowanie w nieruchomości jest o wiele prostszym rozwiązaniem.

Banki bardzo chętnie udzielają kredytów hipotecznych w przeciwieństwie do kredytów inwestycyjnych, szczególnie jeżeli inwestycją są walory jakiejś spółki.

Inwestując w nieruchomości inwestor musi wiedzieć, że jest to inwestycja długoterminowa i  związana z pewnymi kosztami dodatkowymi. Uniknięcie dodatkowych kosztów – jak np: podatek od sprzedaży jest możliwe jedynie w pewnych przypadkach. Warto jest również zastanowić się w jaki sposób będziemy rozliczali koszty związane z dostosowanie, utrzymaniem i ewentualnymi przychodami związanymi z nieruchomością.

Inwestując w nieruchomości mamy dwa przyszłe źródła dochodu. Jest to możliwość sprzedaży z zyskiem. W praktyce wartość nieruchomości w dłuższej perspektywie zawsze wzrośnie. Trzeba się jednak liczyć, że ewentualną sprzedaż należy dokonać w momencie dobrej koniunktury na rynku nieruchomości.

Z drugiej strony można czerpać zyski z wynajmu. Są to dochody na wysokim poziomie, które w perspektywie długoterminowej przyniosą spory zysk. Jeżeli zamierzamy czerpać dochód z wynajmu należy zwrócić uwagę na lokalizację ponieważ to ona w głównej mierze wpłynie na rentowność inwestycji.

Łącząc te dwa źródła dochodu powstaje produkt inwestycyjny, który przynosi zadowalający zysk zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie czasu. Dodatkowo poprzez amortyzację nieruchomości można uniknąć podatku od wynajmu.

Kupując nieruchomość można znaleźć ciekawą ofertę jeżeli sprzedającemu zależy na czasie bądź jest niekorzystna sytuacja na rynku.

Inwestycja w złoto

Jeszcze 5 lat temu inwestycja w złoto była postrzegana jako oznaka snobizmu, bądź zbyt daleko idącej ostrożności. Dzisiaj sytuacja wygląda już zupełnie inaczej.

Jak pokazały ostatnie lata świat inwestycji jest zmienny, a realny zysk zależy w głównej mierze od szybkich i dobrych decyzji. Nawet inwestycja w dobrze zapowiadającą się spółkę może być złym krokiem w przypadku kryzysu na skalę światową.

W takiej sytuacji okazuje się, że rynek rządzi się własnymi prawami a cena akcji nie odzwierciedla faktycznych możliwości spółek. Historia pokazuje, że zawsze w czasie kryzysu inwestowanie w złoto jest opłacalne. I nie jest to tylko zabezpieczenie posiadanego majątku lecz jego pomnażanie. Jeżeli 5 lat temu inwestor zainwestował w złoto to, jak podaje OVB Allfinanz, do dnia dzisiejszego pomnożył swoje pieniądze o 160%. Jest to naprawdę niezły wynik jak na 5 lat. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to bardzo bezpieczna lokata kapitału.

Inwestowanie w złoto można podzielić na dwa przypadki:

Pierwszym i dla większości, szczególnie nie związanej mocno z giełdą,  bardziej naturalnym, jest inwestowanie w fizyczny kruszec. Jest bardzo wiele instytucji, które oferują zakup kruszcu w sztabkach. Większośc banków ma w sojej ofercie takie produkty i od kilku lat zauważają znaczny wzrost sprzedaży. Takie inwestowanie jest bezpieczne i odporne na kryzys.

Drugim typem inwstowania w złoto jest inwestowanie w spółki wydobywacze oraz kontrakty terminowe. Takie inwestycje, moga przynieść większy zysk, ale obarczone są ryzykiem i nie są odporne na kryzys. W realjach kryzysu nawet dobrze procsperująca spółka może mieć problemy związane z niedowartościowaniem.

Fundament Państwa planów: właściwy plan finansowy

Czasami życzenia przewyższają depozyt bankowy. Nie powinno to jednak być powodem rezygnacji z naszych życzeń. Szczególnie w przypadku większych inwestycji dobrze zaplanowane finansowanie może się opłacić – np. w przypadku własnego domu. Zamiast płacić czynsz i czekać, aż zaoszczędzimy na dom, lepiej wykorzystać pieniądze i spełnić swoje marzenie – własnych czterech ścian. Wtedy od razu możecie się wprowadzić.

Także i w przypadku drobniejszych życzeń finansowych sens może mieć celowe poszerzenie swobody działania. Ważne jest planowanie, które odpowiada Państwa możliwościom.
Razem z Państwem przeanalizujemy wszystkie możliwości i ustalimy dla Państwa strategię z najkorzystniejszymi odsetkami – przy wykorzystaniu finansowania nieruchomości i pożyczek oszczędnościowych na cele budowlane.