Archive for the ‘Inwestycje’ Category

Aktywa finansowe

Ustawa o rachunkowości bardo dokładnie określa co należy do aktywów finansowych przedsiębiorstwa.
Aktywa to cały majątek przedsiębiorstwa zarówno trwały jak i obrotowy. Ujmowane są one w bilansie i winny by równe pasywom. Zestawia się je wg płynności, począwszy od tych, które najłatwiej zamienić na środki pieniężne.

Aktywa finansowe nie są materialne, przedstawiają one prawo do własności aktywów materialnych np. akcje. Zaliczyć możemy do nich rozpoczęte inwestycje, wartości niematerialne i prawne, finansowy majątek trwały i krótkoterminowe papiery finansowe.
Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wszelkie koszty ponoszone na inwestycje należą do aktywów finansowych. Oczekujemy bowiem, na przekór ryzyku, w przyszłości korzyści z inwestycji. Każdy inwestor liczy na zysk jednak zupełnie inaczej osiąga się go inwestując w akcje niż w modernizację środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nabyte przez przedsiębiorcę i możliwe do wykorzystania celem osiągnięcia zysku.
Zaliczyć do nich możemy: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje, prawo wieczystego użytkowania gruntu itp.

Finansowy majątek trwały to nic innego jak tylko długoterminowe papiery wartościowe. O terminie wykupu powyżej jednego roku.

Poniżej roku wszelkie papiery wartościowe zaliczymy do krótkoterminowych. Również należności i te krótkoterminowe jak i długoterminowe należą do aktywów finansowych.

Inwestowanie w wino

Choć wydaje się to nieprawdopodobne inwestować można w wino.

Zyski są wysokie a ryzyko prawie żadne.

Miłośnicy tego trunku pewnie zacierają ręce jednak chcąc dużo zyskać, od konsumpcji lepiej się wstrzymać. Ilość corocznie produkowanych butelek wina jest ograniczona.
Wzrost popytu wcale nie wiąże się ze wzrostem podaży. Pola winorośli mają ograniczoną powierzchnię i są w stanie wydać ograniczone plony. A zatem i ilość butelek jest ograniczona. Nie wszędzie można hodować odpowiednie szczepy winorośli. Te najznakomitsze pochodzą  głównie z Francji ale również Toskanii, Burgundii a nawet USA.

Wina, w które się inwestuje należą do najwyżej ocenianych przez krytyków win.  To oni decydują o jakości i wartości konkretnego trunku. Im więcej win z jednego rocznika zostanie skonsumowana, tym większą wartość przedstawiać będą pozostałe. A jeśli zaznaczymy, że wino im dojrzalsze tym lepsze to corocznie ich wartość wzrasta nieproporcjonalnie. Niestety na inwestowanie w wina mogą sobie pozwolić nieliczni.

Optymalna kwota przeznaczona na inwestycje powinna wynosić ok 25 000 zł, minimum  połowę tej kwoty. Zysków możemy się spodziewać na poziomie powyżej 100 % i poczekać powinniśmy na nie średnio 5 lat. Grono inwestorów w wino stale rośnie. Tym samym rosną ceny i zyski. Pamiętajmy o tym za każdym razem gdy otwieramy butelkę wina, szczególnie jeśli jest to wino „z górnej półki”.

Otwarty Fundusz Inwestycyjny

Zgromadzenie oszczędności nie jest w dzisiejszych czasach zadaniem łatwym. Większość z nas żyje z miesiąca na miesiąc i nadmiar gotówki chętnie przeznacza na mniejsze lub większe przyjemności.

Oszczędzanie wymaga poświęceń i wytrwałości. Jeśli wiec jesteśmy, szczęśliwymi, posiadaczami nadmiaru gotówki powinniśmy pozwolić pieniądzom pomnażać się. Inwestowanie wcale nie musi wiązać się z ryzykiem ani posiadaniem dużej wiedzy specjalistycznej. Dobrym rozwiązaniem jest przystąpienie do Otwartego Funduszu Inwestycyjnego. Zasady funkcjonowania funduszu reguluje ustawa. Nadaje ona Funduszom Inwestycyjnym osobowość prawną i umożliwia jego uczestnikom współinwestowanie środków pieniężnych.

Według ustawy jedynym przedmiotem działalności funduszy jest lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe, instrumenty rynku finansowego oraz inne prawa majątkowe. Lokowaniem środków zajmują się specjaliści, dużo bardziej skuteczni niż indywidualni inwestorzy. Członkiem Otwartego Funduszu Inwestycyjnego może zostać każdy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje nie posiadające osobowości prawnej) poprzez nabycie jednostek uczestnictwa. Zainwestowanie środków pieniężnych w OFI jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jednostki uczestnictwa możemy zakupić w każdym momencie istnienia funduszu a OFI jest zobowiązany do ich odkupienia na naszą prośbę. Oznacza to, że Fundusz musi być gotowy, w każdym momencie, do wypłaty środków swoim członkom dlatego też inwestuje w płynne instrumenty finansowe. Cena jednostek uczestnictwa ustalana jest codziennie.

Wartość funduszu można łatwo policzyć mnożąc cenę jednostek uczestnictwa przez ich ilość. Liczba jednostek uczestnictwa jest zmienna. Im więcej członków funduszu tym jednostek więcej. Zbywana jednostka uczestnictwa pomniejsza ogólną ich liczbę. Wynika to z tego, że jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi. Nie można ich odsprzedać innej osobie. Dopuszczalne jest jedynie ich dziedziczenie. Możliwe jest również ich dzielenie. Możemy zatem zostać właścicielem np. połowy jednostki uczestnictwa.Inwestując w OFI nie możemy się spodziewać ani szybkich ani dużych zysków. Jest to idealne rozwiązanie dla osób obawiających się ryzyka inwestycyjnego oraz tych którzy lubią mieć ciągły dostęp do swoich pieniędzy. Inwestowanie w OFI nie wymaga zamrażania pieniędzy jak lokata czy Zamknięty Fundusz Inwestycyjny. Warto więc zainwestować w OFI i zawsze znać sumę swoich oszczędności.

Inwestycje niefinansowe – materiałowe

Inwestycje kojarzą się zawsze z pieniędzmi. Na pytanie – w co inwestować? – pierwsze co przychodzi na myśl to akcje, obligacje innymi słowy wszelkie instrumenty finansowe. Inwestujemy pieniądze aby osiągnąć ich coraz więcej i więcej… Jednak definicja inwestycji określa je jako korzyści przyszłych okresów. Jednoznacznie stwierdza korzyści ale nie ogranicza ich tylko do korzyści finansowych. Każda inwestycja nie będąca finansową zwana jest inwestycją rzeczową.

Korzyści z inwestycji rzeczowych nie koniecznie przekładają się na pieniądze. Przedmiotem tych inwestycji są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Przedsiębiorstwa inwestując np. w nowe maszyny lub urządzenia oczekują korzyści w postaci zmniejszenia kosztów napraw starych maszyn w przyszłości.
Takie inwestycje zwane są odtworzeniowymi.

Przedsiębiorstwa inwestując w nowe linie technologiczne, urządzenia ich restrukturyzację czy przebudowę oczywiście oczekują większych zysków. Jednak trudno jest je określić i wskazać okres zwrotu inwestycji. Inwestycje w instrumenty finansowe dają jednoznaczne wyniki. Wiemy kiedy osiągnęliśmy zysk i jakiej wielkości.
Inwestycje materialne mają istotny wpływ na wyniki finansowe firmy ale nie da się ich tak łatwo określić i należy o wiele dłużej czekać na ich rezultaty. Często inwestycje niefinansowe decydują o „być czy nie być” firmy.
Obejmują one takie zagadnienia jak kwestie techniczne, technologiczne lub organizacyjne. Inwestowanie w sprzęt to jedno, większe korzyści może jednak dać zmiana procesu technologicznego, wprowadzenie nowego systemu informatycznego, udoskonalenie procesu kontroli jakości itp.

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają i w przypadku inwestycji niefinansowych są one jedynie środkiem do osiągnięcia celu niefinansowego. A ten pozwala osiągnąć zyski.

Reasumując inwestycje niefinansowe pozwalają pomnożyć środki finansowe jednak bardziej „okrężną” drogą niż inwestycje finansowe.