Posts Tagged ‘akcje’

Aktywa finansowe

Ustawa o rachunkowości bardo dokładnie określa co należy do aktywów finansowych przedsiębiorstwa.
Aktywa to cały majątek przedsiębiorstwa zarówno trwały jak i obrotowy. Ujmowane są one w bilansie i winny by równe pasywom. Zestawia się je wg płynności, począwszy od tych, które najłatwiej zamienić na środki pieniężne.

Aktywa finansowe nie są materialne, przedstawiają one prawo do własności aktywów materialnych np. akcje. Zaliczyć możemy do nich rozpoczęte inwestycje, wartości niematerialne i prawne, finansowy majątek trwały i krótkoterminowe papiery finansowe.
Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wszelkie koszty ponoszone na inwestycje należą do aktywów finansowych. Oczekujemy bowiem, na przekór ryzyku, w przyszłości korzyści z inwestycji. Każdy inwestor liczy na zysk jednak zupełnie inaczej osiąga się go inwestując w akcje niż w modernizację środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nabyte przez przedsiębiorcę i możliwe do wykorzystania celem osiągnięcia zysku.
Zaliczyć do nich możemy: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje, prawo wieczystego użytkowania gruntu itp.

Finansowy majątek trwały to nic innego jak tylko długoterminowe papiery wartościowe. O terminie wykupu powyżej jednego roku.

Poniżej roku wszelkie papiery wartościowe zaliczymy do krótkoterminowych. Również należności i te krótkoterminowe jak i długoterminowe należą do aktywów finansowych.

Otwarty Fundusz Inwestycyjny

Zgromadzenie oszczędności nie jest w dzisiejszych czasach zadaniem łatwym. Większość z nas żyje z miesiąca na miesiąc i nadmiar gotówki chętnie przeznacza na mniejsze lub większe przyjemności.

Oszczędzanie wymaga poświęceń i wytrwałości. Jeśli wiec jesteśmy, szczęśliwymi, posiadaczami nadmiaru gotówki powinniśmy pozwolić pieniądzom pomnażać się. Inwestowanie wcale nie musi wiązać się z ryzykiem ani posiadaniem dużej wiedzy specjalistycznej. Dobrym rozwiązaniem jest przystąpienie do Otwartego Funduszu Inwestycyjnego. Zasady funkcjonowania funduszu reguluje ustawa. Nadaje ona Funduszom Inwestycyjnym osobowość prawną i umożliwia jego uczestnikom współinwestowanie środków pieniężnych.

Według ustawy jedynym przedmiotem działalności funduszy jest lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe, instrumenty rynku finansowego oraz inne prawa majątkowe. Lokowaniem środków zajmują się specjaliści, dużo bardziej skuteczni niż indywidualni inwestorzy. Członkiem Otwartego Funduszu Inwestycyjnego może zostać każdy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje nie posiadające osobowości prawnej) poprzez nabycie jednostek uczestnictwa. Zainwestowanie środków pieniężnych w OFI jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jednostki uczestnictwa możemy zakupić w każdym momencie istnienia funduszu a OFI jest zobowiązany do ich odkupienia na naszą prośbę. Oznacza to, że Fundusz musi być gotowy, w każdym momencie, do wypłaty środków swoim członkom dlatego też inwestuje w płynne instrumenty finansowe. Cena jednostek uczestnictwa ustalana jest codziennie.

Wartość funduszu można łatwo policzyć mnożąc cenę jednostek uczestnictwa przez ich ilość. Liczba jednostek uczestnictwa jest zmienna. Im więcej członków funduszu tym jednostek więcej. Zbywana jednostka uczestnictwa pomniejsza ogólną ich liczbę. Wynika to z tego, że jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi. Nie można ich odsprzedać innej osobie. Dopuszczalne jest jedynie ich dziedziczenie. Możliwe jest również ich dzielenie. Możemy zatem zostać właścicielem np. połowy jednostki uczestnictwa.Inwestując w OFI nie możemy się spodziewać ani szybkich ani dużych zysków. Jest to idealne rozwiązanie dla osób obawiających się ryzyka inwestycyjnego oraz tych którzy lubią mieć ciągły dostęp do swoich pieniędzy. Inwestowanie w OFI nie wymaga zamrażania pieniędzy jak lokata czy Zamknięty Fundusz Inwestycyjny. Warto więc zainwestować w OFI i zawsze znać sumę swoich oszczędności.

Inwestowanie na giełdzie

Obecnie inwestować na giełdzie może każdy, choć nie bezpośrednio. Inwestycje giełdowe przynoszą duży zysk, ale są równocześnie obarczone dużym ryzykiem.

Inwestować można w różny sposób w zależności od: oczekiwanego zysku, temperamentu, ilości czasu jaki się chce poświęcić na to działanie oraz czasu po jakim chce się osiągnąć rezultaty.

Najczęściej indywidualni przedsiębiorcy sprzedają i kupują akcje co kilka dni na podstawie informacji ze spółek oraz informacji prasowych. Osoby, które posiadają trochę wolnego czasu na znajdowanie informacji chwalą sobie taki sposób inwestowania.

Można również kupować akcje na dłuższy okres, takie zakupy są robione na podstawie wieloletnich perspektyw spółek. Trzeba być w tym przypadku cierpliwym i akceptować wahania kursu. Osoby, które mają bardzo dużo wolnego czasu i do tego lubią adrenalinę, często korzystają z giełdy jednodniowej. W czasie sesji wielokrotnie sprzedają i kupują akcję tych samych spółek. W przypadku takiego rozwiązania znamy od razu zysk i stratę.

Warto jest się zastanowić czy będziemy inwestowali w jedną spółkę, co procentuje tym, że tylko jej poświęcimy czas i przez to będziemy lepiej poinformowani. Czy też dywersyfikujemy portfel akcji i kupujemy różne spółki co jest bezpieczniejsze  w przypadku bankructwa jednej ze spółek bądź kryzysu.

Ważna informacją przy inwestycjach giełdowych jest kwota jaką należy posiadać. W prawdzie nie ma minimum, ale rozsądnie jest założyć, że inwestować należy jeżeli posiada się 5000zł. Pozwala to na stworzenie małego portfela spółek, a prowizje nie będą przekraczały 1% przy założeniu, że inwestujemy przez internet.