Posts Tagged ‘aktywa finansowe’

Aktywa finansowe

Ustawa o rachunkowości bardo dokładnie określa co należy do aktywów finansowych przedsiębiorstwa.
Aktywa to cały majątek przedsiębiorstwa zarówno trwały jak i obrotowy. Ujmowane są one w bilansie i winny by równe pasywom. Zestawia się je wg płynności, począwszy od tych, które najłatwiej zamienić na środki pieniężne.

Aktywa finansowe nie są materialne, przedstawiają one prawo do własności aktywów materialnych np. akcje. Zaliczyć możemy do nich rozpoczęte inwestycje, wartości niematerialne i prawne, finansowy majątek trwały i krótkoterminowe papiery finansowe.
Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wszelkie koszty ponoszone na inwestycje należą do aktywów finansowych. Oczekujemy bowiem, na przekór ryzyku, w przyszłości korzyści z inwestycji. Każdy inwestor liczy na zysk jednak zupełnie inaczej osiąga się go inwestując w akcje niż w modernizację środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nabyte przez przedsiębiorcę i możliwe do wykorzystania celem osiągnięcia zysku.
Zaliczyć do nich możemy: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje, prawo wieczystego użytkowania gruntu itp.

Finansowy majątek trwały to nic innego jak tylko długoterminowe papiery wartościowe. O terminie wykupu powyżej jednego roku.

Poniżej roku wszelkie papiery wartościowe zaliczymy do krótkoterminowych. Również należności i te krótkoterminowe jak i długoterminowe należą do aktywów finansowych.